Skip to content

Równość, doustne środki antykoncepcyjne i ryzyko raka jajnika wśród nosicieli i nosicieli mutacji BRCA1 lub BRCA2 ad

10 miesięcy ago

525 words

Aby upewnić się, że żaden pacjent ze świeżo zdiagnozowanym nowotworem nie został przeoczony, wszystkie działy ginekologii w kraju były stale monitorowane przez cały okres badania, a patologie i wydziały onkologiczne były sprawdzane co miesiąc. Dla każdego pacjenta dwie kobiety kontrolne, które zostały dopasowane do wieku (w ciągu dwóch lat), obszar urodzenia oraz miejsce i długość pobytu w Izraelu (zgodnie z określonymi kategoriami) zostały wybrane z Centralnego rejestru ludności. Wszyscy żywi pacje wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Protokół badania został zatwierdzony przez panele etyczne w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Pacjenci byli przesłuchiwani w szpitalu, zazwyczaj od czterech do sześciu dni po operacji ginekologicznej. Próbowaliśmy pobrać próbkę krwi, aby przetestować mutacje BRCA1 i BRCA2. Bloki próbek guza zatopionych w parafinie uzyskano rutynowo. W połowie badania zaczęliśmy zbierać komórki policzkowe od kontroli do analizy DNA. Kontrola została przeprowadzona w domu. Wywiady przeprowadziła grupa doświadczonych, wielojęzycznych, przeszkolonych ankieterów, aw razie potrzeby rozmowę przeprowadzono w języku ojczystym respondenta.
Ankieterzy zostali poinformowani o celach badania i nauczyli się, jak zarządzać kwestionariuszem i przeprowadzać wywiady, oglądając wywiady z praktykami. Dokładność i dokładność każdego z ankieterów były okresowo sprawdzane, aby zapewnić standaryzację metody zbierania danych. Informacje o rodzinie zostały zweryfikowane przez ponowne sprawdzenie losowej próbki 7 procent badanych. Aby poprawić reakcję respondentów na historię antykoncepcji i ustalić wzorce użycia, ankieterzy zostali poproszeni o powiązanie przyjmowania pigułek z wydarzeniami z życia.
Metody laboratoryjne
Osobnicy byli testowani pod kątem dwóch powszechnych mutacji założycielskich w BRCA1 (185delAG i 5382insC) i pojedynczej mutacji założycielskiej w BRCA2 (6174delT), jak opisano wcześniej.17 Pokrótce, zaprojektowano multipleksową reakcję łańcuchową polimerazy w celu amplifikacji egzonów zawierających trzy mutacje z użycie starterów znakowanych fluorescencyjnie w pojedynczej reakcji. Ponieważ każda mutacja jest małą insercją lub delecją, można ją wykryć jako polimorfizm długości za pomocą analizatora genetycznego (model 310, Applied Biosystems) i oprogramowania Genescan (Applied Biosystems). Próbki, o których wiadomo, że mają mutacje, włączono do każdej serii jako kontrole. Dostępne próbki do testów obejmowały krew obwodową, skrawki tkankowe zatopione w parafinie i komórki policzkowe. DNA ekstrahowano z odcinków tkanek, jak opisano wcześniej.17 Dla niektórych podmiotów dostępne były zarówno sekcje krwi, jak i tkanki; dwóch badanych, u których wyniki były niespójne, zostało wykluczonych z analizy.
Analiza statystyczna
Zastosowaliśmy regresję logistyczną, aby oszacować wpływ na ryzyko raka jajnika posiadania jednej lub dowolnej z trzech mutacji w BRCA1 i BRCA2. Oceniliśmy wpływ wywiadu rodzinnego, parytetu i stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych w analizach obejmujących wszystkich pacjentów, tak jak w badaniu kliniczno-kontrolnym, w którym informacje na temat genotypu nie były dostępne. Oceniliśmy wpływ parzystości i stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych w analizach obejmujących wszystkie kontrole, niezależnie od tego, czy wykonano genotypowanie, ale tylko podgrupę pacjentów, pacjentów z mutacją BRCA1 lub BRCA2 lub pacjentów bez mutacji BRCA1 lub BRCA2
[podobne: insuflacja żołądka, pirymidyna, endokrynolog kielce nfz ]
[więcej w: antema opinie, trychinoza, uzadlenie osy ]

0 thoughts on “Równość, doustne środki antykoncepcyjne i ryzyko raka jajnika wśród nosicieli i nosicieli mutacji BRCA1 lub BRCA2 ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: poradnia zdrowia psychicznego poznań[…]