Skip to content

Trzy miesiące w porównaniu z rokiem doustnego leczenia przeciwzakrzepowego w przypadku zakrzepicy żył głębokich idiopatycznych ad 5

1 rok ago

523 words

Na podstawie liniowej interpolacji wyników INR między testami szacujemy, że wartość INR wynosiła od 2,0 do 3,0 średnio przez 81 procent czasu w ciągu dziewięciu miesięcy rozszerzonej terapii przeciwzakrzepowej. W okresie obserwacji rozpoznano raka u pięciu pacjentów – trzech przydzielono do kontynuacji leczenia, a dwóch do zaprzestania leczenia (1,9 procent całkowitej kohorty, raka płuc u 2 pacjentów i raka pęcherza, raka sutka i raka prostaty w jednym pacjent każdego). Nawracająca żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Tabela 1. Tabela 1. Nawroty zdarzeń zakrzepowo-zatorowych według grupy leczenia. Ryc. 1. Ryc. 1. Skumulowane ryzyko nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe i osoby kontynuujące doustną terapię przeciwzakrzepową (populacja, której celem jest leczenie). Analiza pierwotna zamiar-leczenie wykazała, że spośród 134 pacjentów wyznaczonych do kontynuacji terapii 21 miało nawrotową żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (15,7%, średni czas obserwacji, 37,8 miesiąca), podobnie jak 21 ze 133 pacjentów przydzielonych do przerwania terapii (15,8 procent, średnia obserwacja, 37,2 miesięcy), w wyniku którego ryzyko względne wynosi 0,99 (przedział ufności 95%, od 0,57 do 1,73). Cechy nawrotów przedstawiono w Tabeli 1. Wszystkie epizody nawracającej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej były idiopatyczne i żadna nie była śmiertelna. Średni czas do wystąpienia nawrotu wynosił 11,2 miesiąca od randomizacji u pacjentów przydzielonych do przerwania leczenia i 16,0 miesięcy od randomizacji u osób wyznaczonych do kontynuowania leczenia. Skumulowane ryzyko nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w obu grupach, zgodnie z analizą zamiaru leczenia, przedstawiono na rycinie (statystyka log-rank = 0,02, p = 0,88). Spośród 115 pacjentów wyznaczonych do kontynuacji leczenia włączonych do analizy per-protokołu 18 miało nawrót żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (15,7%) w porównaniu z 21 ze 126 pacjentów przydzielonych do przerwania leczenia, którzy zostali włączeni do tej analizy (16,7 procent), powodując względne ryzyko 0,94 (95 procent przedziału ufności, 0,54 do 1,67).
Analiza zamiaru leczenia wykazała, że ryzyko nawrotu podczas pierwszych dziewięciu miesięcy obserwacji było niższe u pacjentów wyznaczonych do kontynuowania leczenia (4 pacjentów, 3,0 procent, 4,6 procent na pacjenta rocznie) niż w grupie przerwać leczenie (11 pacjentów, 8,3 procent, 12,3 procent na pacjenta rok, ryzyko względne, w porównaniu z pacjentami przeznaczonymi do przerwania terapii, 0,36, 95 procent przedziału ufności, 0,12 do 1,11). Trzech pacjentów przydzielonych do kontynuowania leczenia z nawracającą chorobą zakrzepowo-zatorową w początkowym dziewięciomiesięcznym okresie badania przedwcześnie przerywało doustną terapię przeciwzakrzepową (dwie osoby dobrowolnie, a jedna z powodu poważnego krwawienia). Zatem tylko jeden pacjent miał nawrót podczas otrzymywania aktywnego doustnego leczenia przeciwzakrzepowego (0,7%, 1,2% na pacjenta rocznie, względne ryzyko w porównaniu z pacjentami przypisanymi do przerwania terapii, 0,09; przedział ufności 95%, 0,02 do 0,69; P = 0,003 ).
Częstość nawrotów po odstawieniu leczenia wynosiła 5,1% na pacjenta rocznie w grupie pacjentów, którzy zostali skierowani na przerwanie terapii (95% przedział ufności, 3,2-7,5%, 21 zdarzeń, średni odstęp od przerwania leczenia, 37,2 miesięcy) i 5,0% na pacjenta – w grupie osób wyznaczonych do kontynuowania terapii (95% przedział ufności, 3,1 do 7,8%, 17 zdarzeń, średni odstęp od przerwania leczenia, 29,4 miesiąca).
Komplikacje krwawienia
Czterech pacjentów (3,0 procent) wyznaczonych do kontynuowania leczenia miało nieszczęśliwe epizody poważnego krwawienia podczas doustnego leczenia przeciwzakrzepowego (melena u trzech pacjentów i krwotok miesiączkowy u jednego pacjenta)
[więcej w: angiolog legnica, rosuwastatyna, indakaterol ]
[więcej w: jad kiełbasiany objawy, kanres, czop śluzowy przed porodem ]

0 thoughts on “Trzy miesiące w porównaniu z rokiem doustnego leczenia przeciwzakrzepowego w przypadku zakrzepicy żył głębokich idiopatycznych ad 5”