Skip to content

Związek dożylnej emulsji lipidowej i koagulazo-ujemnej bakteriemii gronkowcowej u noworodkowych oddziałów intensywnej terapii ad 5

10 miesięcy ago

389 words

Pacjenci i badani różnili się istotnie lub skorygowali zależność ilorazu narażenia ogólnego na więcej niż 2,0 w przypadku sześciu z tych zmiennych: narażenie na cewniki tętnicy niezwiązanej z żyłami podporowymi, narażenie na cewnik bez żyły centralnej, podawanie dożylne emulsji lipidowych, narażenie na cewniki żyły obwodowej stosowane do podawania emulsji lipidowych, wcześniejszej antybiotykoterapii i karmienia mlekiem matki. * Sześć czynników zostało w związku z tym poddanych dalszej analizie. Związek między czasem ekspozycji a sześcioma wybranymi czynnikami ryzyka i ryzykiem bakteriemii jednoosiowej
Tabela 3. Tabela 3. Stowarzyszenie ryzyka z czasem ekspozycji na wybrane czynniki ryzyka przed wystąpieniem bakteriemicznej koagulazy-ujemnej bakteriemii gronkowcowej u 38 pacjentów i 76 kontroli * Istniały istotne zależności między ryzykiem bakteriemii a czasem ekspozycji do niewycinowych cewników do żyły centralnej, dożylnych emulsji lipidowych, cewników obwodowych, przez które podawano lipidy, oraz do niewiążących cewników tętniczych, chociaż zaobserwowano znaczną niejednorodność dla cewników tętniczych nie będących w stanie podskórnym w stosunku do masy urodzeniowej i czasu hospitalizacji, co wskazuje, że związek między bakteriemią a ekspozycja na takie cewniki była dość niespójna wśród grup niemowląt (Tabela 3).
Spójność stowarzyszenia czynników ryzyka w trakcie hospitalizacji
Tabela 4. Tabela 4. Spójność efektu, zgodnie z Tygodniem hospitalizacji, ekspozycji na wybrane czynniki ryzyka przed początkiem bakteriomatycznej gammokonalnej bakterii koagulazo-ujemnej w 38 triadach noworodków i ogólnym współczynniku szans w ciągu tygo- dni hospitalizacji. Dożylne podawanie emulsji lipidowych, ekspozycja na cewniki obwodowe, przez które podawano lipidy, ekspozycja na nienowotworowe cewniki żylne i poprzednia terapia antybiotykowa były znacząco i konsekwentnie związane z późniejszą bakteriemią (Tabela 4). Ekspozycja na nie związane z cewnikami tętnicze cewniki była również związana z bakteriemią, ale była również znaczna niejednorodność w tym związku w tygodniu hospitalizacji, co wskazuje, że efekt ten nie był stały w czasie.
Ekspozycja na dożylne emulsje lipidowe i nieotoczkowe centralne cewniki żylne jako główne czynniki ryzyka
Jedynie ekspozycja na dożylne emulsje lipidowe, cewniki obwodowe stosowane do podawania lipidów oraz czas, w którym nie był podciągnięty cewnik żyły centralnej, wykazywały wyraźny liniowy związek z bakteriemią, która była zgodna podczas hospitalizacji. Efekt ekspozycji na cewniki tętnic pozałańcuchowych był niespójny w czasie (heterogeniczność działania, P <0,05), a liniowa zależność między ryzykiem bakteriemii a czasem ekspozycji była niespójna dla masy urodzeniowej i czasu hospitalizacji (heterogenność, P <0,05). 0,05). Wcześniejsza terapia antybiotykowa wykazała możliwą liniową zależność z występowaniem bakteriemii (tab. 3), ale ta zależność nie była istotna statystycznie (P> 0,05), chociaż wydaje się być stała w czasie.
Dostosowanie efektów dożylnych emulsji lipidowych i nienowotworowych centralnych cewników żylnych dla siebie nawzajem i dla ekspozycji na antybiotyki
Ogólna względna szansa szpitalnych bakteriemii gronkowcowych, po dożylnym podaniu emulsji lipidowej, dostosowana do warunków szpitalnych, przybliżonej daty wypisu, masy urodzeniowej, czasu pobytu w szpitalu, tygodnia hospitalizacji i ekspozycji na cewniki do żyły centralnej wynosiła 5,8 (95 procent przedział ufności, od 4.1 do 8.3)
[więcej w: objaw gottrona, antema opinie, insuflacja żołądka wikipedia ]

0 thoughts on “Związek dożylnej emulsji lipidowej i koagulazo-ujemnej bakteriemii gronkowcowej u noworodkowych oddziałów intensywnej terapii ad 5”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu akcesoria stomatologiczne[…]